fbpx

I. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Informacja Handlowa  – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.
4. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.annamazurek.com/, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Usług.
5. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia i warsztaty z makijażu – szkolenia grupowe, warsztaty grupowe, warsztaty indywidualne i bony upominkowe na usługi makijażu klasycznego i permanentnego.
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).
9. Właściciel Sklepu – Anna Mazurek-Szewczyk Beauty Designer z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Wilanowska 363, lok 59. 02-665, NIP:9511978421, REGON:141133861
10. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II. Postanowienia Ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://www.annamazurek.com/ prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
2. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
 • zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Usługi oraz
 • procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

III. Techniczne warunki korzystania z serwisu

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

 • posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
 • zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
 • posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

IV. Składanie i realizacja zamówień

1. W celu zamówienia Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.annamazurek.com, a następnie dokonać wyboru Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
2. Wybór przez Klienta zamawianych Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Usług do koszyka.
3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

 • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
 • numeru telefonu, oraz
 • adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.

4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz sposobu ich dostawy.
6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.
8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:
a. Przedmiot Umowy Sprzedaży
b. Jednostkową i łączną cenę za zamówione Usługi
d. Wybraną metodę płatności,
e. Miejsce realizacji usługi.
9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
12. Klient rejestrując się do Sklepu – Strefa Niskich Cen, z usługami promocyjnymi, w zamian za skorzystanie z tańszych usług, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych ,w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów, wartościowych poradników, informacje o warsztatach, ofertach i promocjach i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Zgodę wyraża się poprzez klikniecie w okno „ Wejdź Do Strefy”, która jest poprzedzona informacją „Będziesz dzięki temu otrzymywać w przyszłości materiały dostępne tylko dla subskrybentów: wartościowe poradniki, informacje o warsztatach, ofertach i promocjach.”. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
13. Właściciel Sklepu może pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowy, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu.
14. Dostawa Zamówienia oraz realizacja usługi odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu. Koszt dostawy, o ile taki jest, ponosi Klient w całości.

V. Właściwości usług, ceny i formy płatności

1. Ceny Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
3. Klient może dokonać płatności za zamówione Usługi poprzez przelew elektroniczny, płacąc bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – PayPro – Przelewy24.
4. PayPro jest zarejestrowany jako Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.
5. Dokonując przelewu elektronicznego poprzez system płatniczy PayPro – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Transakcji wygenerowany przez PayPro. Realizacja usługi nastąpi wyłącznie po otrzymaniu przelewu.
6. Dokonując zapłaty za Usługę, Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych o ile promocje nie łączą się.
7. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura, wedle wyboru Klienta.

VI. Termin realizacji

1. W przypadku usług promocyjnych, które często są usługami grupowymi, termin ich realizacji jest ściśle wyznaczony podczas składnia zamówienia i nie ulega zmianie.
2. W przypadku usług indywidualnych termin ich realizacji jest wyznaczony do miesiąca czasu od dnia otrzymania bonu upominkowego (zaproszenia, prezentu) dla osoby, która będzie korzystała z danej usługi. Właściciel Sklepu ustala bezpośrednio z osobą, która otrzymała bon upominkowy, termin realizacji danej usługi poprzez kontakt telefoniczny – 511 815 444 lub mailowy ania@annamazurek.com

VII. Reklamacje dotyczące usług

1. Wszystkie Usługi dostępne w Sklepie są usługami autorskimi , stworzonymi na potrzeby realizacji konkretnych warsztatów, z najwyższą starannością, w oparciu o doświadczeniem i wiedzą właściciela Sklepu.
2. W przypadku wystąpienia braku satysfakcji u kupującego z zakupionej usługi u Właściciela Sklepu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamacje należy zgłosić drogą elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: ania@annamazurek.com
4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz doprecyzować z jakiego tytułu usługa nie została należycie wykonana.
5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14(czternastu) dni od dnia zakupu usługi, poprzez wysłanie formularza zwrotu drogą pocztową na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul. Al. Wilanowska 363, lok 59. 02-665Warszawa, lub w formie elektronicznej za pomocą adresu e-mail: ania@annamazurek.com
2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:

 • umów sprzedaży Usług, jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformowaniu Klienta przez Właściciela Sklepu o utracie prawa do odstąpienia od umowy,
 • świadczeń usług o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

IX. Pozostałe zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Właściciel Sklepu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia takiej Usługi, jaką jest szkolenie grupowe lub indywidualne warsztaty, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.
2. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail ania@annamazurek.com nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.
Zmiana terminu świadczenia przez Klienta na inny jest objęta kosztami administracyjnymi w wysokości: 100 zł brutto za jednodniowe szkolenie, 200 zł brutto za dwudniowe szkolenie i 100 zł za każdy kolejny dzień szkolenia jeśli jest ono kilkudniowe.
Nieobecność Klienta na szkoleniu bądź indywidualnych warsztatach równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Sklepu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
3. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie grupowe lub indywidualne warsztaty Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu grupowym lub sesji indywidualnej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail: ania@annamazurek.com nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.
4. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń grupowych lub indywidualnych warsztatów, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. ania@annamazurek.com
5. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.
6. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby Anna Mazurek Beauty Designer organizowałaby nowe szkolenie. Anna Mazurek Beauty Designer nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.
7. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym mowa w punkcie 7 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku Anna Mazurek Beauty Designer nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.
8. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
 • niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

X. Ochrona danych osobowych

1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Dane można przeglądać oraz zmieniać poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail: ania@annamazurek.com
4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności, która znajduje się na stronie www.annamazurek.com

XI. Postanowienia końcowe

1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
5. Regulamin wchodzi w życie 18 grudnia 2019 r.

Wersja z dnia 18.12.2019 r.

ZAPISY

Skontaktuj się ze mną!

511 815 444
Warszawa